https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสิงห์บุรี

No.1/42วัดกระดังงาบุปผาราม
วัดกระดังงาบุปผาราม
วัดกระดังงาบุปผาราม วัดกระดังงาบุปผาราม
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางกระบือ

No.2/42วัดประโชติการาม
วัดประโชติการาม
วัดประโชติการาม วัดประโชติการาม
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางกระบือ

No.3/42วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.จักรสีห์

No.4/42วัดพระปรางค์มุนี
วัดพระปรางค์มุนี
วัดพระปรางค์มุนี วัดพระปรางค์มุนี
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.ม่วงหมู่

No.5/42วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์

No.6/42วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระธาตุ
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.จักรสีห์

No.7/42วัดศรีสาคร
วัดศรีสาคร
วัดศรีสาคร วัดศรีสาคร
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์

No.8/42วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา วัดโพธิ์ลังกา
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางกระบือ

No.9/42วัดศรัทธาภิรม
วัดศรัทธาภิรม
วัดศรัทธาภิรม วัดศรัทธาภิรม
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.ม่วงหมู่

No.10/42วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา

No.11/42วัดสถิตย์วัฒนาราม
วัดสถิตย์วัฒนาราม
วัดสถิตย์วัฒนาราม วัดสถิตย์วัฒนาราม
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางกระบือ

No.12/42วัดบุดดา
วัดบุดดา
วัดบุดดา วัดบุดดา
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางกระบือ

No.13/42วัดสะอาดราษฏร์บำรุง
วัดสะอาดราษฏร์บำรุง
วัดสะอาดราษฏร์บำรุง วัดสะอาดราษฏร์บำรุง
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางกระบือ

No.14/42วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางมัญ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางระจัน

No.15/42วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
อ.บางระจัน ต.เชิงกลัด

No.16/42วัดจุกคลี
วัดจุกคลี
วัดจุกคลี วัดจุกคลี
อ.บางระจัน ต.ไม้ดัด

No.17/42วัดโพธิ์รัตนราม (วัดโพธิ์ชนไก่)
วัดโพธิ์รัตนราม (วัดโพธิ์ชนไก่)
วัดโพธิ์รัตนราม (วัดโพธิ์ชนไก่) วัดโพธิ์รัตนราม (วัดโพธิ์ชนไก่)
อ.บางระจัน ต.เชิงกลัด

No.18/42วัดแหลมคาง
วัดแหลมคาง
วัดแหลมคาง วัดแหลมคาง
อ.บางระจัน ต.โพชนไก่

No.19/42วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา วัดสะเดา
อ.บางระจัน ต.แม่ลา

https://www.lovethailand.org/อำเภอค่ายบางระจัน

No.20/42วัดกลางท่าข้าม
วัดกลางท่าข้าม
วัดกลางท่าข้าม วัดกลางท่าข้าม
อ.ค่ายบางระจัน ต.ท่าข้าม