https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุโขทัย

No.1/10

ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
    อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.2/10

ประเพณีการแข่งเรือ

ประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีการแข่งเรือ
    อ.คีรีมาศ ต.โตนด

No.3/10

ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

ประเพณีการทำขวัญผึ้ง ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
    อ.คีรีมาศ ต.โตนด

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสัชนาลัย

No.4/10

เตาทุเรียง

เตาทุเรียง เตาทุเรียง
    อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

No.5/10

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย
    อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

No.6/10

ประเพณีแห่ช้างบวชนาค

ประเพณีแห่ช้างบวชนาค ประเพณีแห่ช้างบวชนาค
    อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสำโรง

No.7/10

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง
    อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

No.8/10

กลองยาว

กลองยาว กลองยาว
    อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีนคร

No.9/10

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีตักบาตรเทโว
    อ.ศรีนคร ต.ศรีนคร

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งเสลี่ยม

No.10/10

ประเพณีกินข้าวสลาก

ประเพณีกินข้าวสลาก ประเพณีกินข้าวสลาก
    อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล