https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองบึงกาฬ

No.1/4วัดอาฮงศิลาวาส
วัดอาฮงศิลาวาส
วัดอาฮงศิลาวาส วัดอาฮงศิลาวาส
อ.เมืองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ

No.2/4วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
อ.เมืองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ

No.3/4วัดคานสามัคคีธรรม
วัดคานสามัคคีธรรม
วัดคานสามัคคีธรรม วัดคานสามัคคีธรรม
อ.เมืองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปากคาด

No.4/4วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน)
วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน)
วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน)
อ.ปากคาด ต.ปากคาด