https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/9พระธาตุดุม
พระธาตุดุม
พระธาตุดุม พระธาตุดุม
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/9พระธาตุนารายณ์เจงเวง
พระธาตุนารายณ์เจงเวง
พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุนารายณ์เจงเวง
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.3/9ประตูเมือง และพระยาประจันตประเทศธานี
ประตูเมือง และพระยาประจันตประเทศธานี
ประตูเมือง และพระยาประจันตประเทศธานี ประตูเมือง และพระยาประจันตประเทศธานี
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอพรรณานิคม

No.4/9พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุภูเพ็ก
อ.พรรณานิคม ต.พรรณา

No.5/9สะพานขอม (สะพานหิน)
สะพานขอม (สะพานหิน)
สะพานขอม (สะพานหิน) สะพานขอม (สะพานหิน)
อ.พรรณานิคม ต.พรรณา

https://www.lovethailand.org/อำเภอวาริชภูมิ

No.6/9พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุศรีมงคล พระธาตุศรีมงคล
อ.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสว่างแดนดิน

No.7/9ปราสาทบ้านพันนา (กู่พันนา)
ปราสาทบ้านพันนา (กู่พันนา)
ปราสาทบ้านพันนา (กู่พันนา) ปราสาทบ้านพันนา (กู่พันนา)
อ.สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน

https://www.lovethailand.org/อำเภอส่องดาว

No.8/9ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน
อ.ส่องดาว ต.ส่องดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอเต่างอย

No.9/9ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
อ.เต่างอย ต.เต่างอย