https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/9บ้านปางขอน
บ้านปางขอน
บ้านปางขอน บ้านปางขอน
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.2/9ดอยบ่อ
ดอยบ่อ
ดอยบ่อ ดอยบ่อ
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงแสน

No.3/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
อ.เชียงแสน ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สรวย

No.4/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
อ.แม่สรวย ต.แม่สรวย

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงป่าเป้า

No.5/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี

No.6/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี

No.7/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงแก่น

No.8/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
อ.เวียงแก่น ต.ม่วงยาย

No.9/9ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
อ.เวียงแก่น ต.ม่วงยาย