ที่เที่ยวในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่เที่ยวในอำเภอคำเขื่อนแก้ว(6)
แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย
แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย
พิพิธภัณฑ์ของโบราณ
พิพิธภัณฑ์ของโบราณ พิพิธภัณฑ์ของโบราณ
วัดกู่จาน
วัดกู่จาน วัดกู่จาน
อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
พระธาตุโพนทัน
พระธาตุโพนทัน พระธาตุโพนทัน
โบราณสถานดอนเมืองเตย
โบราณสถานดอนเมืองเตย โบราณสถานดอนเมืองเตย

1 / 1