ที่เที่ยวในอำเภอเดิมบางนางบวช ที่เที่ยวในอำเภอเดิมบางนางบวช(6)
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
ตลาดท่าช้าง
ตลาดท่าช้าง ตลาดท่าช้าง
วัดขวางเวฬุวัน
วัดขวางเวฬุวัน วัดขวางเวฬุวัน
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา วัดหัวเขา
วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ) วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
วัดเดิมบาง
วัดเดิมบาง วัดเดิมบาง

1 / 1