คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ตากใบ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ยี่งอ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.รือเสาะ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แว้ง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สุคิริน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สุไหงโกลก(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สุไหงปาดี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เจาะไอร้อง(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดชลธาราสิงเห

วัดชลธาราสิงเห
(จ.นราธิวาส อ.ตากใบ)
วัดโต๊ะโมะ

วัดโต๊ะโมะ
(จ.นราธิวาส อ.สุคิริน)
วัดโคกมะเฟือง

วัดโคกมะเฟือง
(จ.นราธิวาส อ.ตากใบ)
วัดทุ่งคา

วัดทุ่งคา
(จ.นราธิวาส อ.ยี่งอ)
วัดเกษตรธิการาม

วัดเกษตรธิการาม
(จ.นราธิวาส อ.ตากใบ)
วัดทรายทอง

วัดทรายทอง
(จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ)
วัดไพโรจน์ประชาราม

วัดไพโรจน์ประชาราม
(จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ)
วัดนิคมพัฒนาแว้ง

วัดนิคมพัฒนาแว้ง
(จ.นราธิวาส อ.แว้ง)
วัดโคกตา

วัดโคกตา
(จ.นราธิวาส อ.สุไหงปาดี)
วัดเจาะไอร้อง

วัดเจาะไอร้อง
(จ.นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง)
วัดบุณณาราม

วัดบุณณาราม
(จ.นราธิวาส อ.ตากใบ)
วัดรัตนานุสรณ์

วัดรัตนานุสรณ์
(จ.นราธิวาส อ.ตากใบ)
วัดราษฎร์สโมสร

วัดราษฎร์สโมสร
(จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ)
วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)

วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
(จ.นราธิวาส อ.สุไหงโกลก)
วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)

วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)
(จ.นราธิวาส อ.สุไหงโกลก)
วัดประชุมชลธารา

วัดประชุมชลธารา
(จ.นราธิวาส อ.สุไหงปาดี)