คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(18)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองมุกดาหาร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.นิคมคำสร้อย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนตาล(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คำชะอี(5)

https://www.lovethailand.org/อ.หว้านใหญ่(5)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองสูง(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)

วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)
(จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง)
วัดภูด่านแต้ (วัดพุทธโธธัมมะธะโร)

วัดภูด่านแต้ (วัดพุทธโธธัมมะธะโร)
(จ.มุกดาหาร อ.นิคมคำสร้อย)
วัดมโนภิรมย์

วัดมโนภิรมย์
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้)

วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้)
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีมงคลใต้

วัดศรีมงคลใต้
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสองคอน

วัดสองคอน
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)

วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)
(จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง)
วัดลัฏฐิกวัน

วัดลัฏฐิกวัน
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดภูคำยาง

วัดภูคำยาง
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดเวินไชยมงคล

วัดเวินไชยมงคล
(จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดป่าสุภัททาราม

วัดป่าสุภัททาราม
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ

วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดศรีษะตะพาน

วัดศรีษะตะพาน
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดยอดแก้วศรีวิชัย

วัดยอดแก้วศรีวิชัย
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีสุมังค์

วัดศรีสุมังค์
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)