https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.21/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
อ.แม่ริม ต.แม่แรม

No.22/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสะเมิง

No.23/44สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.24/44ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.25/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.26/44โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.27/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.28/44สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.29/44ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันทราย

No.30/44โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนาป่าบ้านโป่งตามพระราชดำริ
อ.สันทราย ต.ป่าไผ่

No.31/44โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัด
อ.สันทราย ต.แม่แฝก

https://www.lovethailand.org/อำเภอหางดง

No.32/44โครงการหลวงห้วยผักไผ่
โครงการหลวงห้วยผักไผ่
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ โครงการหลวงห้วยผักไผ่ โครงการหลวงห้วยผักไผ่
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.33/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.34/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
อ.หางดง ต.บ้านปง

https://www.lovethailand.org/อำเภอฮอด

No.35/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
อ.ฮอด ต.บ่อสลี

https://www.lovethailand.org/อำเภออมก๋อย

No.36/44สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล
อ.อมก๋อย ต.สบโขง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงแหง

No.37/44โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

No.38/44โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม
อ.เวียงแหง ต.เปียงหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่วาง

No.39/44ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.40/44ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
อ.แม่วาง ต.แม่วิน