https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุทัยธานี

No.1/31วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
อ.เมืองอุทัยธานี ต.น้ำซึม

No.2/31วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
อ.เมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่

No.3/31วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
อ.เมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่

No.4/31วัดสังกัสรัตนคีรี
วัดสังกัสรัตนคีรี
วัดสังกัสรัตนคีรี วัดสังกัสรัตนคีรี
อ.เมืองอุทัยธานี ต.น้ำซึม

No.5/31วัดอุโบสถาราม
วัดอุโบสถาราม
วัดอุโบสถาราม วัดอุโบสถาราม
อ.เมืองอุทัยธานี ต.สะแกกรัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทัพทัน

No.6/31วัดทัพทัน
วัดทัพทัน
วัดทัพทัน วัดทัพทัน
อ.ทัพทัน ต.ทัพทัน

No.7/31วัดเขาโคกโค
วัดเขาโคกโค
วัดเขาโคกโค วัดเขาโคกโค
อ.ทัพทัน ต.ทุ่งนาไทย

No.8/31วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย วัดดอนหวาย
อ.ทัพทัน ต.หนองหญ้าปล้อง

No.9/31วัดหนองกระดี่นอก
วัดหนองกระดี่นอก
วัดหนองกระดี่นอก วัดหนองกระดี่นอก
อ.ทัพทัน ต.หนองยายดา

No.10/31วัดวังสาริกา
วัดวังสาริกา
วัดวังสาริกา วัดวังสาริกา
อ.ทัพทัน ต.หนองกระทุ่ม

No.11/31วัดหนองขุย
วัดหนองขุย
วัดหนองขุย วัดหนองขุย
อ.ทัพทัน ต.หนองกระทุ่ม

No.12/31วัดเขาปฐวี
วัดเขาปฐวี
วัดเขาปฐวี วัดเขาปฐวี
อ.ทัพทัน ต.ตลุกดู่

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองฉาง

No.13/31วัดหนองขุนชาติ
วัดหนองขุนชาติ
วัดหนองขุนชาติ วัดหนองขุนชาติ
อ.หนองฉาง ต.หนองสรวง

No.14/31วัดห้วยขานาง
วัดห้วยขานาง
วัดห้วยขานาง วัดห้วยขานาง
อ.หนองฉาง ต.หนองยาง

No.15/31วัดป่าช้า
วัดป่าช้า
วัดป่าช้า วัดป่าช้า
อ.หนองฉาง ต.บ้านเก่า

No.16/31วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง วัดแจ้ง
อ.หนองฉาง ต.อุทัยเก่า

No.17/31วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง
วัดหัวเมือง วัดหัวเมือง
อ.หนองฉาง ต.อุทัยเก่า

No.18/31วัดถ้ำรัตนคีรี
วัดถ้ำรัตนคีรี
วัดถ้ำรัตนคีรี วัดถ้ำรัตนคีรี
อ.หนองฉาง ต.ทุ่งโพ

No.19/31วัดถ้ำน้ำพุ
วัดถ้ำน้ำพุ
วัดถ้ำน้ำพุ วัดถ้ำน้ำพุ
อ.หนองฉาง ต.ทุ่งโพ

No.20/31วัดทุ่งทอง
วัดทุ่งทอง
วัดทุ่งทอง วัดทุ่งทอง
อ.หนองฉาง ต.ทุ่งพง