https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านตาขุน

No.1/9เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
อ.บ้านตาขุน ต.เขาวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนม

No.2/9อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
อ.พนม ต.พนม

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าฉาง

No.3/9อ่างเก็บน้ำท่าแซะ
อ่างเก็บน้ำท่าแซะ
อ่างเก็บน้ำท่าแซะ อ่างเก็บน้ำท่าแซะ
อ.ท่าฉาง ต.ท่าฉาง

No.4/9อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ
อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ
อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ
อ.ท่าฉาง ต.ท่าฉาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านนาเดิม

No.5/9ฝายคลองลำพูน
ฝายคลองลำพูน
ฝายคลองลำพูน ฝายคลองลำพูน
อ.บ้านนาเดิม ต.บ้านนา

https://www.lovethailand.org/อำเภอเคียนซา

No.6/9อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง
อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง
อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง
อ.เคียนซา ต.เคียนซา

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงสระ

No.7/9อ่างเก็บน้ำหานเพชร
อ่างเก็บน้ำหานเพชร
อ่างเก็บน้ำหานเพชร อ่างเก็บน้ำหานเพชร
อ.เวียงสระ ต.เวียงสระ

No.8/9อ่างเก็บน้ำบางลาย
อ่างเก็บน้ำบางลาย
อ่างเก็บน้ำบางลาย อ่างเก็บน้ำบางลาย
อ.เวียงสระ ต.เวียงสระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพระแสง

No.9/9อ่างเก็บน้ำบางลอ
อ่างเก็บน้ำบางลอ
อ่างเก็บน้ำบางลอ อ่างเก็บน้ำบางลอ
อ.พระแสง ต.อิปัน