https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองบุรีรัมย์

No.1/14คูเมืองโบราณ (คลองละลม)
คูเมืองโบราณ (คลองละลม)
คูเมืองโบราณ (คลองละลม) คูเมืองโบราณ (คลองละลม)
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอประโคนชัย

No.2/14ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทหินเมืองต่ำ ปราสาทหินเมืองต่ำปราสาทหินเมืองต่ำ
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย

No.3/14ปราสาทบ้านบุ
ปราสาทบ้านบุ
ปราสาทบ้านบุ ปราสาทบ้านบุ
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย

No.4/14กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย
กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย
กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย

No.5/14ปราสาทเขาไปรบัด
ปราสาทเขาไปรบัด
ปราสาทเขาไปรบัด ปราสาทเขาไปรบัด
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย

No.6/14กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง
กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง
กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านกรวด

No.7/14แหล่งหินตัด
แหล่งหินตัด
แหล่งหินตัด แหล่งหินตัด
อ.บ้านกรวด ต.บ้านกรวด

No.8/14แหล่งเตาโบราณ
แหล่งเตาโบราณ
แหล่งเตาโบราณ แหล่งเตาโบราณ
อ.บ้านกรวด ต.บ้านกรวด

No.9/14ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)
ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)
ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า) ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)
อ.บ้านกรวด ต.บ้านกรวด

https://www.lovethailand.org/อำเภอปะคำ

No.10/14ปราสาทวัดโคกงิ้ว
ปราสาทวัดโคกงิ้ว
ปราสาทวัดโคกงิ้ว ปราสาทวัดโคกงิ้ว
อ.ปะคำ ต.ปะคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

No.11/14ปราสาทกู่สวนแตง
ปราสาทกู่สวนแตง
ปราสาทกู่สวนแตง ปราสาทกู่สวนแตง
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ต.หนองแวง

No.12/14กู่ฤาษี
กู่ฤาษี
กู่ฤาษี กู่ฤาษี
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ต.หนองแวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอโนนดินแดง

No.13/14ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทหนองหงส์ ปราสาทหนองหงส์ปราสาทหนองหงส์
อ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

No.14/14อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เจริญสุข