https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองบุรีรัมย์

No.1/14อ่างเก็บน้ำกระโดง
อ่างเก็บน้ำกระโดง
อ่างเก็บน้ำกระโดง อ่างเก็บน้ำกระโดง
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง

No.2/14อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง

No.3/14อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระสัง

No.4/14อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ
อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ
อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ
อ.กระสัง ต.กระสัง

No.5/14อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย
อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย
อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย
อ.กระสัง ต.กระสัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนางรอง

No.6/14อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม
อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม
อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม
อ.นางรอง ต.นางรอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองกี่

No.7/14เขื่อนห้วยยาง
เขื่อนห้วยยาง
เขื่อนห้วยยาง เขื่อนห้วยยาง
อ.หนองกี่ ต.หนองกี่

No.8/14สวนหลวง ร.9 (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น)
สวนหลวง ร.9 (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น)
สวนหลวง ร.9 (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น) สวนหลวง ร.9 (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น)
อ.หนองกี่ ต.หนองกี่

https://www.lovethailand.org/อำเภอประโคนชัย

No.9/14อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า
อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า
อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านกรวด

No.10/14อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
อ.บ้านกรวด ต.บ้านกรวด

No.11/14เขื่อนเมฆา
เขื่อนเมฆา
เขื่อนเมฆา เขื่อนเมฆา
อ.บ้านกรวด ต.บ้านกรวด

https://www.lovethailand.org/อำเภอสตึก

No.12/14เขื่อนยางบ้านโนนจำปา
เขื่อนยางบ้านโนนจำปา
เขื่อนยางบ้านโนนจำปา เขื่อนยางบ้านโนนจำปา
อ.สตึก ต.สตึก

https://www.lovethailand.org/อำเภอโนนดินแดง

No.13/14เขื่อนลำนางรอง
เขื่อนลำนางรอง
เขื่อนลำนางรอง เขื่อนลำนางรอง
อ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง

No.14/14อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว
อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว
อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว
อ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง