No.41/105วัดต้นกอก (บ้านกลาง)
วัดต้นกอก (บ้านกลาง)
วัดต้นกอก (บ้านกลาง) วัดต้นกอก (บ้านกลาง)
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.42/105วัดท้องฝาย
วัดท้องฝาย
วัดท้องฝาย วัดท้องฝาย
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.43/105วัดท่ากาน
วัดท่ากาน
วัดท่ากาน วัดท่ากาน
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.44/105วัดปวงสนุก
วัดปวงสนุก
วัดปวงสนุก วัดปวงสนุก
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.45/105วัดป่าสัก
วัดป่าสัก
วัดป่าสัก วัดป่าสัก
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.46/105วัดพระเจ้าทองทิพย์ (บ้านกลาง)
วัดพระเจ้าทองทิพย์ (บ้านกลาง)
วัดพระเจ้าทองทิพย์ (บ้านกลาง) วัดพระเจ้าทองทิพย์ (บ้านกลาง)
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.47/105วัดร้องธาร
วัดร้องธาร
วัดร้องธาร วัดร้องธาร
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.48/105วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ
วัดศรีนวรัฐ วัดศรีนวรัฐ
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.49/105วัดสันห่าว
วัดสันห่าว
วัดสันห่าว วัดสันห่าว
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.50/105วัดสามหลัง
วัดสามหลัง
วัดสามหลัง วัดสามหลัง
อ.สันป่าตอง ต.บ้านกลาง

No.51/105วัดกิ่วแลหลวง
วัดกิ่วแลหลวง
วัดกิ่วแลหลวง วัดกิ่วแลหลวง
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.52/105วัดกู่คำ (ยุหว่า)
วัดกู่คำ (ยุหว่า)
วัดกู่คำ (ยุหว่า) วัดกู่คำ (ยุหว่า)
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.53/105วัดต้นโชค (ยุหว่า)
วัดต้นโชค (ยุหว่า)
วัดต้นโชค (ยุหว่า) วัดต้นโชค (ยุหว่า)
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.54/105วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า)
วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า)
วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า) วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า)
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.55/105วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง วัดบ้านกลาง
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.56/105วัดมะกับตอง
วัดมะกับตอง
วัดมะกับตอง วัดมะกับตอง
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.57/105วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน
วัดร้องสร้าน วัดร้องสร้าน
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.58/105วัดศรีเกิด (ยุหว่า)
วัดศรีเกิด (ยุหว่า)
วัดศรีเกิด (ยุหว่า) วัดศรีเกิด (ยุหว่า)
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.59/105วัดศรีปันเงิน
วัดศรีปันเงิน
วัดศรีปันเงิน วัดศรีปันเงิน
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.60/105วัดสันป่าตอง
วัดสันป่าตอง
วัดสันป่าตอง วัดสันป่าตอง
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า