No.21/74วัดอรัญญวาส (บ้านปง)
วัดอรัญญวาส (บ้านปง)
วัดอรัญญวาส (บ้านปง) วัดอรัญญวาส (บ้านปง)
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.22/74วัดโขงขาว (บ้านแหวน)
วัดโขงขาว (บ้านแหวน)
วัดโขงขาว (บ้านแหวน) วัดโขงขาว (บ้านแหวน)
อ.หางดง ต.บ้านแหวน

No.23/74วัดชัยวุฒิ
วัดชัยวุฒิ
วัดชัยวุฒิ วัดชัยวุฒิ
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.24/74วัดช่างคำ
วัดช่างคำ
วัดช่างคำ วัดช่างคำ
อ.หางดง ต.บ้านแหวน

No.25/74วัดท้าวบุญเรือง
วัดท้าวบุญเรือง
วัดท้าวบุญเรือง วัดท้าวบุญเรือง
อ.หางดง ต.บ้านแหวน

No.26/74วัดเทพประสิทธิ์ (บ้านแหวน)
วัดเทพประสิทธิ์ (บ้านแหวน)
วัดเทพประสิทธิ์ (บ้านแหวน) วัดเทพประสิทธิ์ (บ้านแหวน)
อ.หางดง ต.บ้านแหวน

No.27/74วัดวรเวทย์วิสิฐ
วัดวรเวทย์วิสิฐ
วัดวรเวทย์วิสิฐ วัดวรเวทย์วิสิฐ
อ.หางดง ต.บ้านแหวน

No.28/74วัดศรีโพธิ์ทอง
วัดศรีโพธิ์ทอง
วัดศรีโพธิ์ทอง วัดศรีโพธิ์ทอง
อ.หางดง ต.บ้านแหวน

No.29/74วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส วัดจันทราวาส
อ.หางดง ต.สบแม่ข่า

No.30/74วัดไชยสถาน (สบแม่ข่า)
วัดไชยสถาน (สบแม่ข่า)
วัดไชยสถาน (สบแม่ข่า) วัดไชยสถาน (สบแม่ข่า)
อ.หางดง ต.สบแม่ข่า

No.31/74วัดศรีวารีสถาน
วัดศรีวารีสถาน
วัดศรีวารีสถาน วัดศรีวารีสถาน
อ.หางดง ต.สบแม่ข่า

No.32/74วัดขุนเส
วัดขุนเส
วัดขุนเส วัดขุนเส
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.33/74วัดดอยเปา
วัดดอยเปา
วัดดอยเปา วัดดอยเปา
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.34/74วัดตองกาย
วัดตองกาย
วัดตองกาย วัดตองกาย
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.35/74วัดแสงโชตนาราม
วัดแสงโชตนาราม
วัดแสงโชตนาราม วัดแสงโชตนาราม
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.36/74วัดโพธิพิชิต
วัดโพธิพิชิต
วัดโพธิพิชิต วัดโพธิพิชิต
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.37/74วัดร้อยจันทร์
วัดร้อยจันทร์
วัดร้อยจันทร์ วัดร้อยจันทร์
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.38/74วัดวุฑฒิราษฏร์
วัดวุฑฒิราษฏร์
วัดวุฑฒิราษฏร์ วัดวุฑฒิราษฏร์
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.39/74วัดสหัสสคุณ
วัดสหัสสคุณ
วัดสหัสสคุณ วัดสหัสสคุณ
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.40/74วัดเจริญราษฎร์ (หนองแก๋ว)
วัดเจริญราษฎร์ (หนองแก๋ว)
วัดเจริญราษฎร์ (หนองแก๋ว) วัดเจริญราษฎร์ (หนองแก๋ว)
อ.หางดง ต.หนองแก๋ว