No.41/74วัดมงคลเกษม
วัดมงคลเกษม
วัดมงคลเกษม วัดมงคลเกษม
อ.หางดง ต.หนองแก๋ว

No.42/74วัดละโว้
วัดละโว้
วัดละโว้ วัดละโว้
อ.หางดง ต.หนองแก๋ว

No.43/74วัดศรีสุพรรณ์
วัดศรีสุพรรณ์
วัดศรีสุพรรณ์ วัดศรีสุพรรณ์
อ.หางดง ต.หนองแก๋ว

No.44/74วัดสอาดกุญชร
วัดสอาดกุญชร
วัดสอาดกุญชร วัดสอาดกุญชร
อ.หางดง ต.หนองแก๋ว

No.45/74วัดสันทราย (หนองแก๋ว)
วัดสันทราย (หนองแก๋ว)
วัดสันทราย (หนองแก๋ว) วัดสันทราย (หนองแก๋ว)
อ.หางดง ต.หนองแก๋ว

No.46/74วัดฉิมพลีวัน (สันผักหวาน)
วัดฉิมพลีวัน (สันผักหวาน)
วัดฉิมพลีวัน (สันผักหวาน) วัดฉิมพลีวัน (สันผักหวาน)
อ.หางดง ต.สันผักหวาน

No.47/74วัดชัยสถิต
วัดชัยสถิต
วัดชัยสถิต วัดชัยสถิต
อ.หางดง ต.สันผักหวาน

No.48/74วัดถาวรธรรม
วัดถาวรธรรม
วัดถาวรธรรม วัดถาวรธรรม
อ.หางดง ต.สันผักหวาน

No.49/74วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม วัดผาสุการาม
อ.หางดง ต.สันผักหวาน

No.50/74วัดลัฎฐิวนาราม
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดลัฎฐิวนาราม วัดลัฎฐิวนาราม
อ.หางดง ต.สันผักหวาน

No.51/74วัดขันแก้ว
วัดขันแก้ว
วัดขันแก้ว วัดขันแก้ว
อ.หางดง ต.หารแก้ว

No.52/74วัดทุ่งอ้อ
วัดทุ่งอ้อ
วัดทุ่งอ้อ วัดทุ่งอ้อ
อ.หางดง ต.หารแก้ว

No.53/74วัดศรีล้อม
วัดศรีล้อม
วัดศรีล้อม วัดศรีล้อม
อ.หางดง ต.หารแก้ว

No.54/74วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง
อ.หางดง ต.หารแก้ว

No.55/74วัดอินทร์เทพนาถสีลาราม
วัดอินทร์เทพนาถสีลาราม
วัดอินทร์เทพนาถสีลาราม วัดอินทร์เทพนาถสีลาราม
อ.หางดง ต.หารแก้ว

No.56/74วัดคันธรส
วัดคันธรส
วัดคันธรส วัดคันธรส
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.57/74วัดท่านาค
วัดท่านาค
วัดท่านาค วัดท่านาค
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.58/74วัดเทพกุญชร
วัดเทพกุญชร
วัดเทพกุญชร วัดเทพกุญชร
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.59/74วัดนาคนิมิตร
วัดนาคนิมิตร
วัดนาคนิมิตร วัดนาคนิมิตร
อ.หางดง ต.หนองตอง

No.60/74วัดป่าลาน (หนองตอง)
วัดป่าลาน (หนองตอง)
วัดป่าลาน (หนองตอง) วัดป่าลาน (หนองตอง)
อ.หางดง ต.หนองตอง