No.1/22วัดเหล่าจันทรังษี
วัดเหล่าจันทรังษี
วัดเหล่าจันทรังษี วัดเหล่าจันทรังษี
อ.แม่ออน ต.ออนกลาง

No.2/22วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
อ.แม่ออน ต.ทาเหนือ

No.3/22วัดแม่ตะไคร้
วัดแม่ตะไคร้
วัดแม่ตะไคร้ วัดแม่ตะไคร้
อ.แม่ออน ต.ทาเหนือ

No.4/22วัดจอมธรรม
วัดจอมธรรม
วัดจอมธรรม วัดจอมธรรม
อ.แม่ออน ต.แม่ทา

No.5/22วัดดอนชัย (แม่ทา)
วัดดอนชัย (แม่ทา)
วัดดอนชัย (แม่ทา) วัดดอนชัย (แม่ทา)
อ.แม่ออน ต.แม่ทา

No.6/22วัดศรีบุญเรือง (แม่ทา)
วัดศรีบุญเรือง (แม่ทา)
วัดศรีบุญเรือง (แม่ทา) วัดศรีบุญเรือง (แม่ทา)
อ.แม่ออน ต.แม่ทา

No.7/22วัดห้วยทราย (แม่ทา)
วัดห้วยทราย (แม่ทา)
วัดห้วยทราย (แม่ทา) วัดห้วยทราย (แม่ทา)
อ.แม่ออน ต.แม่ทา

No.8/22วัดโป่งวนาราม
วัดโป่งวนาราม
วัดโป่งวนาราม วัดโป่งวนาราม
อ.แม่ออน ต.บ้านสหกรณ์

No.9/22วัดคันธาพฤกษา
วัดคันธาพฤกษา
วัดคันธาพฤกษา วัดคันธาพฤกษา
อ.แม่ออน ต.ห้วยแก้ว

No.10/22วัดบ้านป๊อก
วัดบ้านป๊อก
วัดบ้านป๊อก วัดบ้านป๊อก
อ.แม่ออน ต.ห้วยแก้ว

No.11/22วัดแม่เตาดิน
วัดแม่เตาดิน
วัดแม่เตาดิน วัดแม่เตาดิน
อ.แม่ออน ต.ห้วยแก้ว

No.12/22วัดแม่ลาย
วัดแม่ลาย
วัดแม่ลาย วัดแม่ลาย
อ.แม่ออน ต.ห้วยแก้ว

No.13/22วัดห้วยแก้ว (แม่ออน)
วัดห้วยแก้ว (แม่ออน)
วัดห้วยแก้ว (แม่ออน) วัดห้วยแก้ว (แม่ออน)
อ.แม่ออน ต.ห้วยแก้ว

No.14/22วัดบ้านวาก
วัดบ้านวาก
วัดบ้านวาก วัดบ้านวาก
อ.แม่ออน ต.ออนกลาง

No.15/22วัดเปาสามขา
วัดเปาสามขา
วัดเปาสามขา วัดเปาสามขา
อ.แม่ออน ต.ออนกลาง

No.16/22วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
อ.แม่ออน ต.ออนกลาง

No.17/22วัดออนกลาง
วัดออนกลาง
วัดออนกลาง วัดออนกลาง
อ.แม่ออน ต.ออนกลาง

No.18/22วัดดอนทราย
วัดดอนทราย
วัดดอนทราย วัดดอนทราย
อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ

No.19/22วัดหนองหอย (ออนเหนือ)
วัดหนองหอย (ออนเหนือ)
วัดหนองหอย (ออนเหนือ) วัดหนองหอย (ออนเหนือ)
อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ

No.20/22วัดหัวฝาย (ออนเหนือ)
วัดหัวฝาย (ออนเหนือ)
วัดหัวฝาย (ออนเหนือ) วัดหัวฝาย (ออนเหนือ)
อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ