No.1/11พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี
อ.บางกระทุ่ม ต.โคกสลุด

No.2/11บึงใหญ่
บึงใหญ่
บึงใหญ่ บึงใหญ่
อ.บางกระทุ่ม ต.สนามคลี

No.3/11บึงบัว
บึงบัว
บึงบัว บึงบัว บึงบัว
อ.บางกระทุ่ม ต.สนามคลี

No.4/11วัดสิริสุทธาวาส
วัดสิริสุทธาวาส
วัดสิริสุทธาวาส วัดสิริสุทธาวาส
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.5/11วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.6/11วัดโคกสลุด
วัดโคกสลุด
วัดโคกสลุด วัดโคกสลุด
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.7/11วัดไพรสุวรรณ
วัดไพรสุวรรณ
วัดไพรสุวรรณ วัดไพรสุวรรณ
อ.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่

No.8/11วัดย่านยาว
วัดย่านยาว
วัดย่านยาว วัดย่านยาว
อ.บางกระทุ่ม ต.โคกสลุด

No.9/11วัดสนามคลี
วัดสนามคลี
วัดสนามคลี วัดสนามคลี
อ.บางกระทุ่ม ต.สนามคลี

No.10/11วัดสามเรือน
วัดสามเรือน
วัดสามเรือน วัดสามเรือน
อ.บางกระทุ่ม ต.นครป่าหมาก

No.11/11วัดตายม
วัดตายม
วัดตายม วัดตายม
อ.บางกระทุ่ม ต.วัดตายม