No.1/16ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา
ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา
ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา
อ.บางไทร ต.ไม้ตรา

No.2/16สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น
อ.บางไทร ต.บางไทร

No.3/16ค่ายกาญจนวรรณ
ค่ายกาญจนวรรณ
ค่ายกาญจนวรรณ ค่ายกาญจนวรรณ
อ.บางไทร ต.แคออก

No.4/16วัดพระคริสตประจักษ์ (เกาะใหญ่)
วัดพระคริสตประจักษ์ (เกาะใหญ่)
วัดพระคริสตประจักษ์ (เกาะใหญ่) วัดพระคริสตประจักษ์ (เกาะใหญ่)
อ.บางไทร ต.ไม้ตรา

No.5/16ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
อ.บางไทร ต.ช้างใหญ่

No.6/16ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
อ.บางไทร ต.ช้างใหญ่

No.7/16เจ้าแม่ลานเท
เจ้าแม่ลานเท
เจ้าแม่ลานเท เจ้าแม่ลานเท
อ.บางไทร ต.บางไทร

No.8/16วัดบางคล้าบุปผานิการาม
วัดบางคล้าบุปผานิการาม
วัดบางคล้าบุปผานิการาม วัดบางคล้าบุปผานิการาม
อ.บางไทร ต.บางไทร

No.9/16วัดบางไทร
วัดบางไทร
วัดบางไทร วัดบางไทร
อ.บางไทร ต.บางไทร

No.10/16วัดยี่ป่า (สำนักสงฆ์)
วัดยี่ป่า (สำนักสงฆ์)
วัดยี่ป่า (สำนักสงฆ์) วัดยี่ป่า (สำนักสงฆ์)
อ.บางไทร ต.บางไทร

No.11/16วัดช่างเหล็ก
วัดช่างเหล็ก
วัดช่างเหล็ก วัดช่างเหล็ก
อ.บางไทร ต.แคตก

No.12/16วัดป้อมแก้ว
วัดป้อมแก้ว
วัดป้อมแก้ว วัดป้อมแก้ว
อ.บางไทร ต.บ้างกลึง

No.13/16วัดนาคสโมสร
วัดนาคสโมสร
วัดนาคสโมสร วัดนาคสโมสร
อ.บางไทร ต.ไผ่พระ

No.14/16วัดกกแก้วบูรพา
วัดกกแก้วบูรพา
วัดกกแก้วบูรพา วัดกกแก้วบูรพา
อ.บางไทร ต.กกแก้วบูรพา

No.15/16วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม วัดท่าซุงทักษิณาราม
อ.บางไทร ต.ไม้ตรา

No.16/16วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน วัดเชิงเลน
อ.บางไทร ต.ราชคราม