https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

No.1/36วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร วัดประตูสาร
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่

No.2/36วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่

No.3/36วัดพระธาตุ (วัดพระธาตุศาลาขาว)
วัดพระธาตุ (วัดพระธาตุศาลาขาว)
วัดพระธาตุ (วัดพระธาตุศาลาขาว) วัดพระธาตุ (วัดพระธาตุศาลาขาว)
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.ศาลาขาว

No.4/36วัดพระนอน
วัดพระนอน
วัดพระนอน วัดพระนอน วัดพระนอน
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.พิหารแดง

No.5/36วัดพระรูป
วัดพระรูป
วัดพระรูป วัดพระรูป
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง

No.6/36วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย วัดพระลอย
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่

No.7/36วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่

No.8/36วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว วัดพร้าว
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.โพธิ์พระยา

No.9/36วัดสนามชัย
วัดสนามชัย
วัดสนามชัย วัดสนามชัย
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.สนามชัย

No.10/36วัดสุวรรณภูมิ
วัดสุวรรณภูมิ
วัดสุวรรณภูมิ วัดสุวรรณภูมิ
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง

No.11/36วัดหน่อพุทธางกูร (วัดมะขามหน่อ)
วัดหน่อพุทธางกูร (วัดมะขามหน่อ)
วัดหน่อพุทธางกูร (วัดมะขามหน่อ) วัดหน่อพุทธางกูร (วัดมะขามหน่อ)
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.พิหารแดง

No.12/36วัดแค
วัดแค
วัดแค วัดแค
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่

No.13/36วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.โพธิ์พระยา

No.14/36วัดสำปะซิว
วัดสำปะซิว
วัดสำปะซิว วัดสำปะซิว
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.สนามชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอเดิมบางนางบวช

No.15/36วัดขวางเวฬุวัน
วัดขวางเวฬุวัน
วัดขวางเวฬุวัน วัดขวางเวฬุวัน
อ.เดิมบางนางบวช ต.ป่าสะแก

No.16/36วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา วัดหัวเขา
อ.เดิมบางนางบวช ต.หัวเขา

No.17/36วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ) วัดเขาขึ้น (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
อ.เดิมบางนางบวช ต.นางบวช

No.18/36วัดเดิมบาง
วัดเดิมบาง
วัดเดิมบาง วัดเดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช ต.เดิมบาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางปลาม้า

No.19/36วัดสวนหงษ์
วัดสวนหงษ์
วัดสวนหงษ์ วัดสวนหงษ์
อ.บางปลาม้า ต.บางปลาม้า

No.20/36วัดสวนหงส์
วัดสวนหงส์
วัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์
อ.บางปลาม้า ต.บางปลาม้า