https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสตูล

No.1/4

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
    อ.เมืองสตูล ต.พิมาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอละงู

No.2/4

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง
    อ.ละงู ต.กำแพง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งหว้า

No.3/4

สวนสาธารณะเขานางดำ

สวนสาธารณะเขานางดำ สวนสาธารณะเขานางดำ
    อ.ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า

No.4/4

อุทยานธรณีสตูล

อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีสตูล
    อ.ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า