https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองระนอง

No.1/2

อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง

อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง
    อ.เมืองระนอง ต.เขานิเวศน์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระบุรี

No.2/2

ศิลาสลักพระปรมาภิไธย

ศิลาสลักพระปรมาภิไธย ศิลาสลักพระปรมาภิไธย
    อ.กระบุรี ต.น้ำจืด