https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุโขทัย

No.1/4

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย)

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย)
    อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

No.2/4

เนินปราสาทพระร่วง

เนินปราสาทพระร่วง เนินปราสาทพระร่วง
    อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสัชนาลัย

No.3/4

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
    อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

No.4/4

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
    อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว