https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุโขทัย

No.1/5

ทุ่งทะเลหลวง

ทุ่งทะเลหลวง ทุ่งทะเลหลวง
    อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

No.2/5

อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์

อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์ อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์
    อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

No.3/5

เขื่อนสรีดภงค์

เขื่อนสรีดภงค์ เขื่อนสรีดภงค์
    อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.4/5

อ่างเก็บน้ำพันทลาย

อ่างเก็บน้ำพันทลาย อ่างเก็บน้ำพันทลาย
    อ.คีรีมาศ ต.โตนด

No.5/5

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
    อ.คีรีมาศ ต.โตนด