https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านด่านลานหอย

No.1/9

หลวงพ่อปี้

หลวงพ่อปี้ หลวงพ่อปี้
    อ.บ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.2/9

บ่อน้ำทิพย์

บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำทิพย์
    อ.คีรีมาศ ต.โตนด

https://www.lovethailand.org/อำเภอกงไกรลาศ

No.3/9

หลวงพ่อโตวิหารลอย

หลวงพ่อโตวิหารลอย หลวงพ่อโตวิหารลอย
    อ.กงไกรลาศ ต.กง

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสัชนาลัย

No.4/9

ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย

ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย
    อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสำโรง

No.5/9

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว หลวงพ่อขาว
    อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

No.6/9

หลวงพ่อสามพี่น้อง

หลวงพ่อสามพี่น้อง หลวงพ่อสามพี่น้อง
    อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

https://www.lovethailand.org/อำเภอสวรรคโลก

No.7/9

ศาลหลักเมืองสวรรคโลก

ศาลหลักเมืองสวรรคโลก ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
    อ.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งเสลี่ยม

No.8/9

หลวงพ่อศิลา

หลวงพ่อศิลา หลวงพ่อศิลา
    อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล

No.9/9

หอคำหลวง

หอคำหลวง หอคำหลวง
    อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล