https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนคร

No.1/20

สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ

สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ
    อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.2/20

สวนรมณีนาถ

สวนรมณีนาถ สวนรมณีนาถ
    อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.3/20

สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ สวนสราญรมย์
    อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.4/20

สวนสันติชัยปราการ

สวนสันติชัยปราการ สวนสันติชัยปราการ
    อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองสาน

No.5/20

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองเตย

No.6/20

สวนเบญจกิติ

สวนเบญจกิติ สวนเบญจกิติ สวนเบญจกิติ
    อ.คลองเตย ต.คลองเตย

No.7/20

อุทยานเบญจสิริ

อุทยานเบญจสิริ อุทยานเบญจสิริ
    อ.คลองเตย ต.คลองเตย

https://www.lovethailand.org/อำเภอจตุจักร

No.8/20

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.9/20

สวนจตุจักร

สวนจตุจักร สวนจตุจักร
    อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.10/20

สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)

สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์) สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
    อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางกะปิ

No.11/20

อุทยานนกน้ำ

อุทยานนกน้ำ อุทยานนกน้ำ
    อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางขุนเทียน

No.12/20

ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ

ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ
    อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงกุ่ม

No.13/20

สวนเฉลิมพระเกียรติ

สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ
    อ.บึงกุ่ม ต.คลองกุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอประเวศ

No.14/20

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 สวนหลวง ร.9 สวนหลวง ร.9
    อ.ประเวศ ต.ประเวศ

No.15/20

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
    อ.ประเวศ ต.ประเวศ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปทุมวัน

No.16/20

สวนลุมพินี

สวนลุมพินี สวนลุมพินี สวนลุมพินี
    อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพญาไท

No.17/20

สวนพญาไทภิรมย์

สวนพญาไทภิรมย์ สวนพญาไทภิรมย์
    อ.พญาไท ต.สามเสนใน

https://www.lovethailand.org/อำเภอราชเทวี

No.18/20

สวนสันติภาพ

สวนสันติภาพ สวนสันติภาพ
    อ.ราชเทวี ต.ทุ่งพญาไท

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังทองหลาง

No.19/20

สวนสาธารณะวังทอง1

สวนสาธารณะวังทอง1 สวนสาธารณะวังทอง1
    อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางบอน

No.20/20

สวนน้อยรักษา

สวนน้อยรักษา สวนน้อยรักษา
    อ.บางบอน ต.บางบอน