https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนครศรีอยุธยา

No.1/7

บ้านตุ๊กตาไทย

บ้านตุ๊กตาไทย บ้านตุ๊กตาไทย
    อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

No.2/7

กติกาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยประเพณีไทย

กติกาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยประเพณีไทย กติกาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยประเพณีไทย
    อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอนครหลวง

No.3/7

งานประเพณีแข่งเรือ

งานประเพณีแข่งเรือ งานประเพณีแข่งเรือ งานประเพณีแข่งเรือ
    อ.นครหลวง ต.นครหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางปะอิน

No.4/7

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์
    อ.บางปะอิน ต.บ้านเลน

No.5/7

การแสดงโขน

การแสดงโขน การแสดงโขน การแสดงโขน
    อ.บางปะอิน ต.บ้านเลน

https://www.lovethailand.org/อำเภอผักไห่

No.6/7

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
    อ.ผักไห่ ต.ผักไห่

https://www.lovethailand.org/อำเภออุทัย

No.7/7

งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี

งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
    อ.อุทัย ต.คานหาม