https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/17

เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)

เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง) เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง) เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมทอง

No.2/17

พระบรมธาตุดอยผาขาว

พระบรมธาตุดอยผาขาว พระบรมธาตุดอยผาขาว
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.3/17

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.4/17

สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์

สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์ สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์
    อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

No.5/17

มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา

มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา
    อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสะเมิง

No.6/17

พระธาตุม่อนเปี๊ยะ

พระธาตุม่อนเปี๊ยะ พระธาตุม่อนเปี๊ยะ
    อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.7/17

พระบรมธาตุดอยผาส้ม

พระบรมธาตุดอยผาส้ม พระบรมธาตุดอยผาส้ม
    อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.8/17

ผายอง

ผายอง ผายอง
    อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.9/17

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าแม่กวนอิม
    อ.ฝาง ต.เวียง

No.10/17

ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
    อ.ฝาง ต.เวียง

No.11/17

พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช

พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช
    อ.ฝาง ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.12/17

พระธาตุจอมหิน

พระธาตุจอมหิน พระธาตุจอมหิน
    อ.พร้าว ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.13/17

เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)

เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
    อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอหางดง

No.14/17

พระเจ้านั่งโก๋น

พระเจ้านั่งโก๋น พระเจ้านั่งโก๋น
    อ.หางดง ต.หางดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยเต่า

No.15/17

พุทธสถานดอยต๊อก

พุทธสถานดอยต๊อก พุทธสถานดอยต๊อก
    อ.ดอยเต่า ต.ดอยเต่า

https://www.lovethailand.org/อำเภออมก๋อย

No.16/17

พระมหาธาตุเจดีย์โลกะวิทู (โฆ๊ะผะโด๊ะ)

พระมหาธาตุเจดีย์โลกะวิทู (โฆ๊ะผะโด๊ะ) พระมหาธาตุเจดีย์โลกะวิทู (โฆ๊ะผะโด๊ะ)
    อ.อมก๋อย ต.อมก๋อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ออน

No.17/17

หินโยกหินคลอน

หินโยกหินคลอน หินโยกหินคลอน
    อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ