https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมทอง

No.1/18

ดอยต๊อก

ดอยต๊อก ดอยต๊อก
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.2/18

ดอยเชียงดาว

ดอยเชียงดาว ดอยเชียงดาว ดอยเชียงดาว
    อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.3/18

ดอยม่อนเงาะ

ดอยม่อนเงาะ ดอยม่อนเงาะ ดอยม่อนเงาะ
    อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.4/18

ดอยม่อนแจ่ม

ดอยม่อนแจ่ม ดอยม่อนแจ่ม ดอยม่อนแจ่ม
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้

No.5/18

ดอยม่อนล่อง

ดอยม่อนล่อง ดอยม่อนล่อง ดอยม่อนล่อง
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้

No.6/18

ม่อนตะวัน

ม่อนตะวัน ม่อนตะวัน
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้

No.7/18

ม่อนอิงดาว

ม่อนอิงดาว ม่อนอิงดาว
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอสะเมิง

No.8/18

ดอยม่อนอังเกตุ

ดอยม่อนอังเกตุ ดอยม่อนอังเกตุ ดอยม่อนอังเกตุ
    อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.9/18

ดอยปู่หมื่น

ดอยปู่หมื่น ดอยปู่หมื่น ดอยปู่หมื่น
    อ.แม่อาย ต.แม่อาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.10/18

ดอยม่อนล้าน

ดอยม่อนล้าน ดอยม่อนล้าน ดอยม่อนล้าน
    อ.พร้าว ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอฮอด

No.11/18

ผาสิงห์เหลียว

ผาสิงห์เหลียว ผาสิงห์เหลียว
    อ.ฮอด ต.หางดง

No.12/18

ผาวิ่งชู้

ผาวิ่งชู้ ผาวิ่งชู้
    อ.ฮอด ต.หางดง

https://www.lovethailand.org/อำเภออมก๋อย

No.13/18

ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง ดอยม่อนจอง ดอยม่อนจอง
    อ.อมก๋อย ต.อมก๋อย

No.14/18

ดอยหนองสระ

ดอยหนองสระ ดอยหนองสระ
    อ.อมก๋อย ต.อมก๋อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอไชยปราการ

No.15/18

กาดเมืองผี

กาดเมืองผี กาดเมืองผี
    อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ออน

No.16/18

ม่อนกูดพันปี

ม่อนกูดพันปี ม่อนกูดพันปี
    อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยหล่อ

No.17/18

ผาช่อ

ผาช่อ ผาช่อ
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

https://www.lovethailand.org/อำเภอกัลยาณิวัฒนา

No.18/18

ดอยโป่งกา

ดอยโป่งกา ดอยโป่งกา
    อ.กัลยาณิวัฒนา ต.บ้านจันทร์