https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยะลา

No.1/4บึงละหาร-ยามู
บึงละหาร-ยามู
บึงละหาร-ยามู บึงละหาร-ยามู
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

No.2/4บึงบาโด
บึงบาโด
บึงบาโด บึงบาโด
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเบตง

No.3/4ปากคลองฮาลา
ปากคลองฮาลา
ปากคลองฮาลา ปากคลองฮาลา
อ.เบตง ต.เบตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอรามัน

No.4/4บึงน้ำใส
บึงน้ำใส
บึงน้ำใส บึงน้ำใส
อ.รามัน ต.กายูบอเกาะ