https://www.lovethailand.org/อำเภอกาญจนดิษฐ์

No.1/10ป่าต้นน้ำท่าทอง
ป่าต้นน้ำท่าทอง
ป่าต้นน้ำท่าทอง ป่าต้นน้ำท่าทอง
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.2/10ปากน้ำกระแดะ
ปากน้ำกระแดะ
ปากน้ำกระแดะ ปากน้ำกระแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอนสัก

No.3/10ท่าเรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือเฟอร์รี่
อ.ดอนสัก ต.ดอนสัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะสมุย

No.4/10หินตา หินยาย
หินตา หินยาย
หินตา หินยาย หินตา หินยาย
อ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง

No.5/10แหล่งดูปะการัง
แหล่งดูปะการัง
แหล่งดูปะการัง แหล่งดูปะการัง
อ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะพะงัน

No.6/10ต้นยางใหญ่
ต้นยางใหญ่
ต้นยางใหญ่ ต้นยางใหญ่
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนม

No.7/10ดอกบัวผุด
ดอกบัวผุด
ดอกบัวผุด ดอกบัวผุด
อ.พนม ต.พนม

No.8/10ตั้งน้ำ
ตั้งน้ำ
ตั้งน้ำ ตั้งน้ำ
อ.พนม ต.พนม

https://www.lovethailand.org/อำเภอพุนพิน

No.9/10ทุ่งกระจูด
ทุ่งกระจูด
ทุ่งกระจูด ทุ่งกระจูด
อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม

No.10/10หนองหัววัง
หนองหัววัง
หนองหัววัง หนองหัววัง
อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม