https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองระนอง

No.1/2ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง
ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง
ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง
อ.เมืองระนอง ต.เขานิเวศน์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกะเปอร์

No.2/2สำนักสงฆ์เวฬุวัน
สำนักสงฆ์เวฬุวัน
สำนักสงฆ์เวฬุวัน สำนักสงฆ์เวฬุวัน
อ.กะเปอร์ ต.ม่วงกลวง