https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/11กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยา กว๊านพะเยากว๊านพะเยา
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

No.2/11อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุน

No.3/11อ่างเก็บน้ำแม่จุน
อ่างเก็บน้ำแม่จุน
อ่างเก็บน้ำแม่จุน อ่างเก็บน้ำแม่จุน
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

No.4/11อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงคำ

No.5/11อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อ่างเก็บน้ำหนองบัว อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอกคำใต้

No.6/11อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา
อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา
อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา
อ.ดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้

No.7/11อ่างเก็บน้ำร่องสัก
อ่างเก็บน้ำร่องสัก
อ่างเก็บน้ำร่องสัก อ่างเก็บน้ำร่องสัก
อ.ดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ใจ

No.8/11อ่างเก็บน้ำแม่สุก
อ่างเก็บน้ำแม่สุก
อ่างเก็บน้ำแม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่สุก
อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูซาง

No.9/11อ่างเก็บน้ำขุนบง
อ่างเก็บน้ำขุนบง
อ่างเก็บน้ำขุนบง อ่างเก็บน้ำขุนบง
อ.ภูซาง ต.ภูซาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูกามยาว

No.10/11อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ.ภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว

No.11/11อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อ่างเก็บน้ำห้วยบง อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อ.ภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว