https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปัตตานี

No.1/4ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.2/4ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

No.3/4สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
อ.เมืองปัตตานี ต.สะบารัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสายบุรี

No.4/4ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง
อ.สายบุรี ต.ตะลุปัน