https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองท่อม

No.1/3สระมรกต
สระมรกต
สระมรกต สระมรกต
อ.คลองท่อม ต.คลองท่อมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอเหนือคลอง

No.2/3น้ำพุร้อนกระบี่
น้ำพุร้อนกระบี่
น้ำพุร้อนกระบี่ น้ำพุร้อนกระบี่
อ.เหนือคลอง ต.เหนือคลอง

No.3/3เทวดาบ่อน้ำร้อน
เทวดาบ่อน้ำร้อน
เทวดาบ่อน้ำร้อน เทวดาบ่อน้ำร้อน
อ.เหนือคลอง ต.เหนือคลอง