https://www.lovethailand.org/อำเภอนาน้อย

No.1/11ถ้ำละโอ่ง
ถ้ำละโอ่ง
ถ้ำละโอ่ง ถ้ำละโอ่ง
อ.นาน้อย ต.นาน้อย

No.2/11ถ้ำผาหลัก
ถ้ำผาหลัก
ถ้ำผาหลัก ถ้ำผาหลัก
อ.นาน้อย ต.นาน้อย

No.3/11ถ้ำผาผึ้ง
ถ้ำผาผึ้ง
ถ้ำผาผึ้ง ถ้ำผาผึ้ง
อ.นาน้อย ต.นาน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอปัว

No.4/11ถ้ำผาฆ้อง
ถ้ำผาฆ้อง
ถ้ำผาฆ้อง ถ้ำผาฆ้อง
อ.ปัว ต.ปัว

No.5/11ถ้ำกิ่วลม
ถ้ำกิ่วลม
ถ้ำกิ่วลม ถ้ำกิ่วลม
อ.ปัว ต.ปัว

No.6/11ถ้ำฟักทอง
ถ้ำฟักทอง
ถ้ำฟักทอง ถ้ำฟักทอง
อ.ปัว ต.ปัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าวังผา

No.7/11ถ้ำผาลุก
ถ้ำผาลุก
ถ้ำผาลุก ถ้ำผาลุก
อ.ท่าวังผา ต.ริม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงสา

No.8/11ถ้ำผาโจ้ง
ถ้ำผาโจ้ง
ถ้ำผาโจ้ง ถ้ำผาโจ้ง
อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งช้าง

No.9/11ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง ถ้ำผาแดง
อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสองแคว

No.10/11ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า
ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า
ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า ถ้ำคอมมิวนิสต์เก่า
อ.สองแคว ต.นาไร่หลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

No.11/11ถ้ำดงขอย
ถ้ำดงขอย
ถ้ำดงขอย ถ้ำดงขอย
อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น