https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุดรธานี

No.1/8พระธาตุโพนทอง
พระธาตุโพนทอง
พระธาตุโพนทอง พระธาตุโพนทอง
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

No.2/8ศาลหลักเมืองอุดรธานี
ศาลหลักเมืองอุดรธานี
ศาลหลักเมืองอุดรธานี ศาลหลักเมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

No.3/8ศาลเจ้าปู่-ย่า
ศาลเจ้าปู่-ย่า
ศาลเจ้าปู่-ย่า ศาลเจ้าปู่-ย่า
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกุมภวาปี

No.4/8พระธาตุดอนแก้ว
พระธาตุดอนแก้ว
พระธาตุดอนแก้ว พระธาตุดอนแก้ว
อ.กุมภวาปี ต.ตูมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านดุง

No.5/8ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด) ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
อ.บ้านดุง ต.ศรีสุทโธ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านผือ

No.6/8พระพุทธบาทบัวบาน
พระพุทธบาทบัวบาน
พระพุทธบาทบัวบาน พระพุทธบาทบัวบาน
อ.บ้านผือ ต.บ้านผือ

No.7/8พระพุทธบาทหลังเต่า
พระพุทธบาทหลังเต่า
พระพุทธบาทหลังเต่า พระพุทธบาทหลังเต่า
อ.บ้านผือ ต.บ้านผือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเพ็ญ

No.8/8พระธาตุนางเพ็ญ
พระธาตุนางเพ็ญ
พระธาตุนางเพ็ญ พระธาตุนางเพ็ญ
อ.เพ็ญ ต.เพ็ญ