https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีเมืองใหม่

No.1/6แซฟ้าผ่า
แซฟ้าผ่า
แซฟ้าผ่า แซฟ้าผ่า
อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโขงเจียม

No.2/6เสาเฉลียง
เสาเฉลียง
เสาเฉลียง เสาเฉลียง
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขมราฐ

No.3/6ภูอ่าง
ภูอ่าง
ภูอ่าง ภูอ่าง
อ.เขมราฐ ต.เขมราฐ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพธิ์ไทร

No.4/6แก่งสองคอน (สามพันโบก)
แก่งสองคอน (สามพันโบก)
แก่งสองคอน (สามพันโบก) แก่งสองคอน (สามพันโบก)แก่งสองคอน (สามพันโบก)
อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาตาล

No.5/6หาดชมดาว
หาดชมดาว
หาดชมดาว หาดชมดาว
อ.นาตาล ต.นาตาล

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำขุ่น

No.6/6สวนป่านกกระยางขาว
สวนป่านกกระยางขาว
สวนป่านกกระยางขาว สวนป่านกกระยางขาวสวนป่านกกระยางขาว
อ.น้ำขุ่น ต.ตาเกา