https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุบลราชธานี

No.1/8อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขื่องใน

No.2/8อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน
อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน
อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเดชอุดม

No.3/8เขื่อนยาง
เขื่อนยาง
เขื่อนยาง เขื่อนยาง
อ.เดชอุดม ต.เมืองเดช

https://www.lovethailand.org/อำเภอตระการพืชผล

No.4/8อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
อ.ตระการพืชผล ต.ขุหลุ

https://www.lovethailand.org/อำเภอม่วงสามสิบ

No.5/8อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่
อ.ม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิรินธร

No.6/8เขื่อนปากมูล
เขื่อนปากมูล
เขื่อนปากมูล เขื่อนปากมูล
อ.สิรินธร ต.คันไร่

No.7/8เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร เขื่อนสิรินธร
อ.สิรินธร ต.คันไร่

No.8/8เขื่อนแก่งตะนะ
เขื่อนแก่งตะนะ
เขื่อนแก่งตะนะ เขื่อนแก่งตะนะเขื่อนแก่งตะนะ
อ.สิรินธร ต.คันไร่