https://www.lovethailand.org/อำเภอครบุรี

No.1/8เขื่อนลำมูลบน
เขื่อนลำมูลบน
เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำมูลบน
อ.ครบุรี ต.แชะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเสิงสาง

No.2/8อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
อ่างเก็บน้ำห้วยเตย อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
อ.เสิงสาง ต.เสิงสาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอด่านขุนทด

No.3/8อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่
อ.ด่านขุนทด ต.กุดพิมาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอโนนไทย

No.4/8อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
อ.โนนไทย ต.โนนไทย

https://www.lovethailand.org/อำเภอปักธงชัย

No.5/8เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนลำพระเพลิง
อ.ปักธงชัย ต.เมืองปัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอพิมาย

No.6/8การอนุรักษ์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ
การอนุรักษ์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ
การอนุรักษ์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุรักษ์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ
อ.พิมาย ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสีคิ้ว

No.7/8เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำตะคอง
อ.สีคิ้ว ต.สีคิ้ว

No.8/8อ่างเก็บน้ำซับประดู่
อ่างเก็บน้ำซับประดู่
อ่างเก็บน้ำซับประดู่ อ่างเก็บน้ำซับประดู่
อ.สีคิ้ว ต.สีคิ้ว