https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองมุกดาหาร

No.1/4อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
อ.เมืองมุกดาหาร ต.มุกดาหาร

https://www.lovethailand.org/อำเภอนิคมคำสร้อย

No.2/4วนอุทยานภูหมู
วนอุทยานภูหมู
วนอุทยานภูหมู วนอุทยานภูหมู
อ.นิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอนตาล

No.3/4อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล

https://www.lovethailand.org/อำเภอคำชะอี

No.4/4เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
อ.คำชะอี ต.บ้านซ่ง