https://www.lovethailand.org/อำเภอสีชมพู

No.1/4อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง
อ.สีชมพู ต.สีชมพู

https://www.lovethailand.org/อำเภออุบลรัตน์

No.2/4เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ)
เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ)
เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ) เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ)เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ)
อ.อุบลรัตน์ ต.โคกสูง

No.3/4ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา ท่าปลา
อ.อุบลรัตน์ ต.โคกสูง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพล

No.4/4อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
อ.พล ต.เมืองพล