https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/8ถ้ำพระ ถ้ำลม
ถ้ำพระ ถ้ำลม
ถ้ำพระ ถ้ำลม ถ้ำพระ ถ้ำลม
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพาน

No.2/8ถ้ำน้ำลอด
ถ้ำน้ำลอด
ถ้ำน้ำลอด ถ้ำน้ำลอด
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

No.3/8ถ้ำผายาว
ถ้ำผายาว
ถ้ำผายาว ถ้ำผายาว
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

No.4/8ถ้ำผาโขง
ถ้ำผาโขง
ถ้ำผาโขง ถ้ำผาโขง
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

No.5/8ถ้ำผาวี (ถ้ำสามหน้า)
ถ้ำผาวี (ถ้ำสามหน้า)
ถ้ำผาวี (ถ้ำสามหน้า) ถ้ำผาวี (ถ้ำสามหน้า)
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สาย

No.6/8ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา
ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา
ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา
อ.แม่สาย ต.แม่สาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สรวย

No.7/8ถ้ำหลวงแม่สรวย
ถ้ำหลวงแม่สรวย
ถ้ำหลวงแม่สรวย ถ้ำหลวงแม่สรวย
อ.แม่สรวย ต.แม่สรวย

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงแก่น

No.8/8ถ้ำ (อ.เวียงแก่น)
ถ้ำ (อ.เวียงแก่น)
ถ้ำ (อ.เวียงแก่น) ถ้ำ (อ.เวียงแก่น)
อ.เวียงแก่น ต.ม่วงยาย