https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยสะเก็ด

No.1/12แผ่นดินหวิด
แผ่นดินหวิด
แผ่นดินหวิด แผ่นดินหวิด
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.2/12เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.3/12ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.4/12แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.16
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.16
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.16 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.16
อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.5/12ท่าเรือ ท่าตอน
ท่าเรือ ท่าตอน
ท่าเรือ ท่าตอน ท่าเรือ ท่าตอน
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.6/12จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋บน
อ.พร้าว ต.เวียง

No.7/12ประตูผา
ประตูผา
ประตูผา ประตูผา
อ.พร้าว ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันกำแพง

No.8/12ป่าชุมชนบ้านแพะ
ป่าชุมชนบ้านแพะ
ป่าชุมชนบ้านแพะ ป่าชุมชนบ้านแพะ
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.9/12ป่าดงปงไหว
ป่าดงปงไหว
ป่าดงปงไหว ป่าดงปงไหว
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันทราย

No.10/12วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
อ.สันทราย ต.สันทรายหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหางดง

No.11/12ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
อ.หางดง ต.หางดง

No.12/12ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
อ.หางดง ต.หางดง