No.61/85วัดดอยตะแคง
วัดดอยตะแคง
วัดดอยตะแคง วัดดอยตะแคง
อ.แม่แตง ต.สบเปิง

No.62/85วัดปางม่วง
วัดปางม่วง
วัดปางม่วง วัดปางม่วง
อ.แม่แตง ต.สบเปิง

No.63/85วัดปางฮ่าง
วัดปางฮ่าง
วัดปางฮ่าง วัดปางฮ่าง
อ.แม่แตง ต.สบเปิง

No.64/85วัดสบเปิง
วัดสบเปิง
วัดสบเปิง วัดสบเปิง
อ.แม่แตง ต.สบเปิง

No.65/85วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง
อ.แม่แตง ต.สบเปิง

No.66/85วัดพระเจ้าตนหลวง (สันป่ายาง)
วัดพระเจ้าตนหลวง (สันป่ายาง)
วัดพระเจ้าตนหลวง (สันป่ายาง) วัดพระเจ้าตนหลวง (สันป่ายาง)
อ.แม่แตง ต.สันป่ายาง

No.67/85วัดสันป่าตึง
วัดสันป่าตึง
วัดสันป่าตึง วัดสันป่าตึง
อ.แม่แตง ต.สันป่ายาง

No.68/85วัดสันป่ายาง
วัดสันป่ายาง
วัดสันป่ายาง วัดสันป่ายาง
อ.แม่แตง ต.สันป่ายาง

No.69/85วัดหนองก๋าย
วัดหนองก๋าย
วัดหนองก๋าย วัดหนองก๋าย
อ.แม่แตง ต.สันป่ายาง

No.70/85วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย วัดหนองบัวน้อย
อ.แม่แตง ต.สันป่ายาง

No.71/85วัดติยะสถาน
วัดติยะสถาน
วัดติยะสถาน วัดติยะสถาน
อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

No.72/85วัดปากทาง
วัดปากทาง
วัดปากทาง วัดปากทาง
อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

No.73/85วัดแม่แตง
วัดแม่แตง
วัดแม่แตง วัดแม่แตง
อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

No.74/85วัดหนองหล่ม
วัดหนองหล่ม
วัดหนองหล่ม วัดหนองหล่ม
อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

No.75/85วัดปางกว้าง
วัดปางกว้าง
วัดปางกว้าง วัดปางกว้าง
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.76/85วัดมืดกาพัฒนาราม
วัดมืดกาพัฒนาราม
วัดมืดกาพัฒนาราม วัดมืดกาพัฒนาราม
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.77/85วัดหนองผึ้ง
วัดหนองผึ้ง
วัดหนองผึ้ง วัดหนองผึ้ง
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.78/85วัดอินทขิล
วัดอินทขิล
วัดอินทขิล วัดอินทขิล
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.79/85วัดจิตตาราม
วัดจิตตาราม
วัดจิตตาราม วัดจิตตาราม
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.80/85วัดขันติวนาราม
วัดขันติวนาราม
วัดขันติวนาราม วัดขันติวนาราม
อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ