No.1/85วัดบ้านเด่น
วัดบ้านเด่น
วัดบ้านเด่น วัดบ้านเด่น วัดบ้านเด่น
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.2/85วัดบ้านปง
วัดบ้านปง
วัดบ้านปง วัดบ้านปง
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.3/85วัดศรีภูมินทร์
วัดศรีภูมินทร์
วัดศรีภูมินทร์ วัดศรีภูมินทร์
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.4/85วัดป่าไผ่
วัดป่าไผ่
วัดป่าไผ่ วัดป่าไผ่
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.5/85วัดสันป่าตอง (อินทขิล)
วัดสันป่าตอง (อินทขิล)
วัดสันป่าตอง (อินทขิล) วัดสันป่าตอง (อินทขิล)
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.6/85วัดป่าจี้
วัดป่าจี้
วัดป่าจี้ วัดป่าจี้
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.7/85วัดช่อแล
วัดช่อแล
วัดช่อแล วัดช่อแล
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.8/85วัดม่วงคำ
วัดม่วงคำ
วัดม่วงคำ วัดม่วงคำ
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.9/85วัดหนองออน
วัดหนองออน
วัดหนองออน วัดหนองออน
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.10/85วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว วัดหนองบัว
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.11/85วัดป่าจิตตาราม
วัดป่าจิตตาราม
วัดป่าจิตตาราม วัดป่าจิตตาราม
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.12/85วัดหางดง
วัดหางดง
วัดหางดง วัดหางดง
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.13/85วัดวังแดง
วัดวังแดง
วัดวังแดง วัดวังแดง
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

No.14/85วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.15/85วัดพระธาตุศรีวิชัย
วัดพระธาตุศรีวิชัย
วัดพระธาตุศรีวิชัย วัดพระธาตุศรีวิชัย
อ.แม่แตง ต.แม่แตง

No.16/85วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง
อ.แม่แตง ต.แม่แตง

No.17/85วัดสันปูเลย
วัดสันปูเลย
วัดสันปูเลย วัดสันปูเลย
อ.แม่แตง ต.แม่แตง

No.18/85วัดพระธาตุจอมธรรม
วัดพระธาตุจอมธรรม
วัดพระธาตุจอมธรรม วัดพระธาตุจอมธรรม
อ.แม่แตง ต.แม่แตง

No.19/85วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
อ.แม่แตง ต.แม่แตง

No.20/85วัดป่าหมู่ใหม่
วัดป่าหมู่ใหม่
วัดป่าหมู่ใหม่ วัดป่าหมู่ใหม่
อ.แม่แตง ต.แม่แตง