No.21/25Wat Om Meng
Wat Om Meng
Wat Om Meng Wat Om Meng
Mae Chaem, Kong Khaek

No.22/25Wat Mae Na Chon
Wat Mae Na Chon
Wat Mae Na Chon Wat Mae Na Chon
Mae Chaem, Mae Na Chon

No.23/25Wat Mae Wak
Wat Mae Wak
Wat Mae Wak Wat Mae Wak
Mae Chaem, Mae Na Chon

No.24/25Wat Na Hong
Wat Na Hong
Wat Na Hong Wat Na Hong
Mae Chaem, Mae Suek

No.25/25Wat Song Yot
Wat Song Yot
Wat Song Yot Wat Song Yot
Mae Chaem, Mae Suek