No.21/105วัดดอนแก้ว (ทุ่งสะโตก)
วัดดอนแก้ว (ทุ่งสะโตก)
วัดดอนแก้ว (ทุ่งสะโตก) วัดดอนแก้ว (ทุ่งสะโตก)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.22/105วัดตลาดแก้ว
วัดตลาดแก้ว
วัดตลาดแก้ว วัดตลาดแก้ว
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.23/105วัดท่าจำปี (ทุ่งสะโตก)
วัดท่าจำปี (ทุ่งสะโตก)
วัดท่าจำปี (ทุ่งสะโตก) วัดท่าจำปี (ทุ่งสะโตก)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.24/105วัดท่าสา
วัดท่าสา
วัดท่าสา วัดท่าสา
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.25/105วัดทุ่งเกี้ยง
วัดทุ่งเกี้ยง
วัดทุ่งเกี้ยง วัดทุ่งเกี้ยง
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.26/105วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)
วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)
วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก) วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.27/105วัดป่าชี
วัดป่าชี
วัดป่าชี วัดป่าชี
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.28/105วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก)
วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก)
วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก) วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.29/105วัดร้องส้มป่อย
วัดร้องส้มป่อย
วัดร้องส้มป่อย วัดร้องส้มป่อย
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.30/105วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)
วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)
วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก) วัดศรีบุญเรือง (ทุ่งสะโตก)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.31/105วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก)
วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก)
วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก) วัดสว่างอารมณ์ (ทุ่งสะโตก)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.32/105วัดหัวริน
วัดหัวริน
วัดหัวริน วัดหัวริน
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก

No.33/105วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง)
วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง)
วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง) วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง)
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.34/105วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.35/105วัดน้ำบ่อหลวง
วัดน้ำบ่อหลวง
วัดน้ำบ่อหลวง วัดน้ำบ่อหลวง
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.36/105วัดโรงวัว (น้ำบ่อหลวง)
วัดโรงวัว (น้ำบ่อหลวง)
วัดโรงวัว (น้ำบ่อหลวง) วัดโรงวัว (น้ำบ่อหลวง)
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.37/105วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม วัดศรีอุดม
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.38/105วัดหนองหวาย
วัดหนองหวาย
วัดหนองหวาย วัดหนองหวาย
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.39/105วัดห้วยโท้ง
วัดห้วยโท้ง
วัดห้วยโท้ง วัดห้วยโท้ง
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง

No.40/105วัดใหม่หัวฝาย
วัดใหม่หัวฝาย
วัดใหม่หัวฝาย วัดใหม่หัวฝาย
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง