No.1/29วัดศรีรัตนวาฏคีรี
วัดศรีรัตนวาฏคีรี
วัดศรีรัตนวาฏคีรี วัดศรีรัตนวาฏคีรี
อ.สะเมิง ต.บ่อแก้ว

No.2/29วัดยั้งเมิน
วัดยั้งเมิน
วัดยั้งเมิน วัดยั้งเมิน
อ.สะเมิง ต.ยั้งเมิน

No.3/29วัดศรีดอนมูล
วัดศรีดอนมูล
วัดศรีดอนมูล วัดศรีดอนมูล
อ.สะเมิง ต.ยั้งเมิน

No.4/29วัดอังคาย
วัดอังคาย
วัดอังคาย วัดอังคาย
อ.สะเมิง ต.ยั้งเมิน

No.5/29วัดงาแมง
วัดงาแมง
วัดงาแมง วัดงาแมง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.6/29วัดงิ้วเฒ่า
วัดงิ้วเฒ่า
วัดงิ้วเฒ่า วัดงิ้วเฒ่า
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.7/29วัดต้นผึ้ง
วัดต้นผึ้ง
วัดต้นผึ้ง วัดต้นผึ้ง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.8/29วัดปางเติม
วัดปางเติม
วัดปางเติม วัดปางเติม
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.9/29วัดแม่ขาน
วัดแม่ขาน
วัดแม่ขาน วัดแม่ขาน
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.10/29วัดแม่ตุงติง
วัดแม่ตุงติง
วัดแม่ตุงติง วัดแม่ตุงติง
อ.สะเมิง ต.บ่อแก้ว

No.11/29วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ
วัดรุ่งอรุณ วัดรุ่งอรุณ
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.12/29วัดอมลอง
วัดอมลอง
วัดอมลอง วัดอมลอง
อ.สะเมิง ต.แม่สาบ

No.13/29วัดกองขากน้อย
วัดกองขากน้อย
วัดกองขากน้อย วัดกองขากน้อย
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.14/29วัดกองขากหลวง
วัดกองขากหลวง
วัดกองขากหลวง วัดกองขากหลวง
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.15/29วัดทรายมูล (สะเมิงใต้)
วัดทรายมูล (สะเมิงใต้)
วัดทรายมูล (สะเมิงใต้) วัดทรายมูล (สะเมิงใต้)
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.16/29วัดท่าศาลา
วัดท่าศาลา
วัดท่าศาลา วัดท่าศาลา
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.17/29วัดน้ำริน
วัดน้ำริน
วัดน้ำริน วัดน้ำริน
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.18/29วัดป่ากล้วย
วัดป่ากล้วย
วัดป่ากล้วย วัดป่ากล้วย
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.19/29วัดแม่สาบใต้
วัดแม่สาบใต้
วัดแม่สาบใต้ วัดแม่สาบใต้
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.20/29วัดแม่สาบเหนือ
วัดแม่สาบเหนือ
วัดแม่สาบเหนือ วัดแม่สาบเหนือ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้